Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2015

Datum: 27 maj 2015
Tid: 19.00
Plats: Eginogården, Dalby

Dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
a. Förslag gällande arrendering av till bostadsrätten tillhörande tomt (20150527 Proposition arrende).
b. Förslag gällande investering i bredbandsnät (20150525 Motion bredband).
18. Avslutande

Medtag fullmakt om ni skall företräda annan medlem som inte kan närvara.

Mäklarfirman Fastighetsbyrån kommer att bjuda på fika och samtidigt informera lite om läget på fastighetsmarknaden och även berätta lite om de försäljningar de haft i föreningen under året.

Välkomna önskar styrelsen i Brf. Rökepipan!